Hangzhou Philharmonic Singing Chorus (Hangzhou, China), artistic director – Weiping Zhou

Hangzhou Philharmonic Singing Chorus (Hangzhou, China), artistic director – Weiping Zhou

Hangzhou Philharmonic Singing Chorus (Hangzhou, China), artistic director – Weiping Zhou