Ensemble «ALON-YAVNE» (Yavne, Israel), artistic director – Zeev Ulman

Ensemble «ALON-YAVNE» (Yavne, Israel), artistic director – Zeev Ulman

Ensemble «ALON-YAVNE» (Yavne, Israel), artistic director – Zeev Ulman