Chamber Choir «Nizhny Novgorod» (Nizhny Novgorod, Russia), artistic director – Ivan Stolnikov

Chamber Choir «Nizhny Novgorod» (Nizhny Novgorod, Russia), artistic director – Ivan Stolnikov

Chamber Choir «Nizhny Novgorod» (Nizhny Novgorod, Russia), artistic director – Ivan Stolnikov