Hangzhou Shanghai World Foreign Language Primary School Love Song Choir (Hangzhou, China), artistic director – Weiping Zhou

Hangzhou Shanghai World Foreign Language Primary School Love Song Choir (Hangzhou, China), artistic director – Weiping Zhou

Hangzhou Shanghai World Foreign Language Primary School Love Song Choir (Hangzhou, China), artistic director – Weiping Zhou